Par katalogu „Pasaules latviešu dokumenti Latvijā”

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvs lūdz Jūs sadarboties kataloga „Pasaules latviešu dokumenti Latvijā” veidošanā.

Katalogs „Pasaules latviešu dokumenti Latvijā” ir Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva veidoto projektu „Trimdas arhīvi atgriežas” turpinājums par Latvijas arhīvu, bibliotēku, izglītības, kultūras iestāžu un muzeju krātuvēs saņemtajiem ārvalstīs dzīvojošo tautiešu dokumentu (mākslas priekšmetu, grāmatu, nošu izdevumu u.c. dokumentu kolekciju) sūtījumiem laika posmā līdz 2019. gadam.

Ļoti lūdzam Jūs būt atsaucīgiem informācijas sniegšanā, jo pilnīgs latviešu trimdas dokumentāro liecību kopums ir būtisks nosacījums objektīvai Latvijas vēstures izpētei!

Gaidām no Jums ziņas pēc iespējas ātrāk, vēlams līdz šī gada beigām!

Ieskats projekta darba versijā ar līdz 2008.gadam apkopotiem datiem:

http://www.itl.rtu.lv/trimdasarhivi/index.php?id=555&iest=4

 

Ar cieņu, Everita Tamme,
Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva
Personu fondu un ārvalstu dokumentu nodaļas
galvenā arhīviste, tel.Nr.29909421, e-mail  everita.tamme@arhivi.gov.lv

 

Latvijas Nacionālā Arhīva Latvijas Valsts arhīva direktora A.Freimaņa vēstule.

 

Otrā pasaules kara rezultātā rietumvalstīs izveidojās latviešu trimda, kas vairākus gadu desmitus uzturēja pārliecību par neatkarīgas Latvijas atjaunošanu un nepieciešamību šī mērķa sasniegšanai saglabāt un attīstīt latviešu kultūru svešumā. Latvijas vēstures neatņemama sastāvdaļa ir arī trimdā radītās vērtības.

Digitālais katalogs “Pasaules latviešu dokumenti Latvijā” koncentrētā veidā dod priekšstatu par vēstures, kultūras un mākslas vērtībām, ko radījuši ārpus Latvijas dzīvojošie tautieši un kas pēc neatkarības atjaunošanas nodotas glabāšanā Latvijas arhīvos, muzejos, bibliotēkās un izglītības iestādēs.

Pirmais mēģinājums apvienot vienotā uzziņu krājumā visu informāciju par Latvijas kultūras vērtību krātuvēs saņemtajām trimdā radītajām vērtībām notika 1995. gada nogalē, kad tika izveidota speciālistu darba grupa, kura strādāja pie konferences, izstādes un uzziņu krājuma “Trimdas arhīvi atgriežas”. Pirmais uzziņu krājums iznāca 1996. gadā un sniedza informāciju par trimdas arhīviem, muzeju vērtībām, grāmatām un mākslas darbiem, kuri saņemti no trimdas latviešiem Latvijas arhīvos, bibliotēkās, izglītības iestādēs un muzejos, un kalpoja arī kā nopietna ierosme trimdas dokumentācijas pilnīguma apzināšanai. Otrais uzziņu krājums iznāca 2000. gadā un, analizējot tajā apkopotos datus, varēja jau vērot tendenci, ka trimdas kultūras vēsturiskais vērtību mantojums sācis koncentrēties atsevišķās Latvijas kultūras iestādēs. Trešais uzziņu krājums iznāca 2004. gadā un iezīmēja tradīciju sniegt jaunāko informāciju par pēdējo četru gadu laikā saņemtiem sūtījumiem, savukārt 2009. gadā iznākušais ceturtais uzziņu krājums bija iesākto tradīciju turpinājums.

Katalogs “Pasaules latviešu dokumenti Latvijā” pamatā balstīts uz visos četros uzziņu krājumos apkopoto informāciju par Latvijā nonākušajām vērtībām. Tomēr tas nav pabeigts process, jo katalogā iekļauta informācija par Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienībām pēdējos desmit gados nodotajām vērtībām un laika gaitā tiks apkopotas ziņas arī par pasaules latviešu radītajām vērtībām, kas kopš pēdējā uzziņu krājuma izdošanas nonākušas dažādās Latvijas kultūras vērtību krātuvēs.

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvs ir pateicīgs visiem, kas piedalījušies uzziņu krājumu “Trimdas arhīvi atgriežas” un digitālā kataloga “Pasaules latviešu dokumenti Latvijā” veidošanā un atbalsta centienus saglabāt arī ārpus Latvijas radītās un saglabātās kultūras vērtības.

Artis Freimanis,
Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva direktors

 

Paraugs informācijas aprakstam.

Lai strukturētu no Jums saņemto informāciju, vēlams mums to nosūtīt Word dokumentā, un šāda veida un parauga tabulā:

 

Dokumenta, fonda, priekšmeta nosaukums Saņemto vai glabājamo vienību skaits Uzskaites numurs, uzskaites apzīmējums Informācija par iegūšanas avotu (dāvinātājs vai kāds cits iegūšanas veids) un iegūšanas laiku Dokumentu kopuma vai atsevišķa dokumenta raksturojums Dokumentu kopuma aptvertais laika posms vai atsevišķa dokumenta (priekšmeta) datējums
Piemērs

Apbalvojuma raksts.

ASV bruņoto spēku karavīra J. Bolšteina apbalvojuma raksts

 

1 LKM 6-35911/1321-DK Dāvinājis Jānis Bolšteins (ASV) 2006. gadā Apbalvojuma raksts

 

1968.g.
Piemērs

Alunānu ģimenes pārvietoto personu nometnēs (Vācija) lietotās grāmatas

6 LKM 6–29175–FB – LKM 6–29180–FB Dāvinājis Pēteris Alunāns (ASV) 2004. gadā. Iespieddarbi 1946.g.